Všeobecné podmínky
pro poskytování telekomunikačních služeb,
(dále jen Všeobecné podmínky, zkratka "VP" dříve Řád internetových služeb)
Platnost a vymezení základních pojmů
Poskytované internetové služby
Ochrana dat
Povinnosti uživatele
Ceny za služby, jejich účtování a úhrady
Závěrečná ustanovení

 1 Platnost a vymezení základních pojmů nahoru

1.1 Tyto Všeobecné podmínky, platí pro poskytování telekomunikačních (internetových) služeb poskytovatelem především na serverech: www.areal.cz, www.24.cz, www.hosting-domeny.cz

1.2 Služby v souladu s těmito Všeobecnými podmínkami mohou být poskytovány na smluvním základě. Ujednání odchylná od těchto Podmínek musí být písemně stvrzena oběma stranami.

1.3 Smlouva o poskytování služeb vstupuje v platnost dnem v ní uvedeným nebo dnem faktického poskytování služby a platí na sjednanou dobu nebo na dobu neurčitou s výpovědní dobou v ní uvedenou nebo minimálně na dobu faktického poskytování služby uživateli.

1.4 Poskytovatelem telekomunikačních služeb je Ing. Josef Dušák, IČ: 63373335, který je poskytovatelem internetových služeb, dále jen "poskytovatel".

1.5 Uživatel je osoba či firma, která má s poskytovatelem nebo prodejcem poskytovatele uzavřenou smlouvu na poskytované internetové služby nebo využívá placených služeb na základě těchto VP. Prodejce je ve smyslu těchto Všeobecných podmínek také uživatelem. Uživatel je fyzická nebo právnická osoba, která právoplatně odebírá služby na základě sjednané smlouvy. Pro potřeby smlouvy o poskytování www služeb nebo smlouvy o připojení se má na mysli uživatelem pojem zákazník.

1.6 Prodejce je osoba, která na základě smlouvy s poskytovatelem zastupuje poskytovatele jako zprotředkovatel nebo jedná vlastním jménem jako obchodní zástupce při poskytování telekomunikačních (internetových) služeb poskytovatele.

1.7 Subdodavatel je osoba dodávající poskytovateli dílčí plnění, nutné pro poskytování internetových služeb.

1.8 Testovací období je období, kdy se na uživatele vztahují všechna ustanovení těchto Všeobecných podmínek kromě ustanovení týkající se plateb za poskytnuté služby.

1.9 Závazná objednávka je úkon uživatele s účinky smlouvy, pokud je poskytovatelem přijata a plněna.

1.10 Server je systém technických a organizačních prostředků poskytovatele, který je připojen na síť Internet.

1.11 Síť Internet je prostředí tvořené počítačovou sítí a technickými prostředky poskytovatele a počítačovými sítěmi a prostředky třetích osob.

1.12 Internetové služby jsou telekomunikační služby, které užívá uživatel na základě smlouvy. Jedná se o umístění www stránek na serveru poskytovatele, e-mailové služby, registrace domén, připojení na Internet, programování zdrojových částí www stránek a další s tím související služby na Internetu.

2 Poskytované internetové služby nahoru

2.1 Poskytovatel na základě objednávky umožní uživateli přístup do počítačové sítě spojené s Internetem. Za tím účelem je zřízeno připojení modemem po komutované nebo pevné lince jednotné telekomunikační sítě, případně bezdrátovým připojením. Zřízení tohoto připojení může být zajištěno poskytovatelem na základě zvlášť sjednané smlouvy.

2.2 Hardwarové i softwarové vybavení, které je nutné k přístupu, si obstará uživatel na své náklady. Případná dodávka hardware a software za tímto účelem může být mezi uživatelem a poskytovatelem sjednána zvláštní smlouvou.

2.3 Přístup je k dispozici v kteroukoliv denní i noční dobu, 7 dní v týdnu. Rozsah, resp. délka tohoto přístupu je předmětem sjednané smlouvy. Poskytovatel si vyhrazuje právo na provozní přerušení přístupu na nezbytně nutnou dobu za účelem úprav a oprav výpočetního systému. Bude-li to možné, ohlásí tuto skutečnost uživateli s největším možným předstihem. Případné poruchy bránící v přístupu odstraní poskytovatel podle svých technických a provozních možností co nejrychleji.

2.4 K ohlášení poruch udržuje poskytovatel telefonickou (541235058), mailovou (hotline@areal.cz) a faxovou (541236312) hotline.

2.5 Poskytované služby jsou určeny výlučně smluvnímu partnerovi a nesmějí být dány k dispozici třetí straně.

2.6 Pokud je předmětem sjednané služby neinteraktivní přenos dat formou elektronické pošty, zaručuje poskytovatel maximální dobu zdržení přenášených souborů v jeho systému dvě hodiny. Poskytovatel neručí za zdržení, způsobené třetí osobou, zejména spojovými linkami.

2.7 Poskytovatel je oprávněn změnit IP adresy uživatele, pokud to bude vyžadovat routing sítě.

2.8 Podle rozsahu objednaných služeb zajistí poskytovatel nepřetržitý provoz domény uživatele, t.j. zajistí přístup účastníkům sítě Internet k www stránkám uživatele, přístup uživatele k jeho e-mailovým schránkám a možnost aktualizovat obsah www stránek prostřednictvím FTP. Provoz domény může být poskytovatelem zajištěn na základě zvlášť sjednané písemné smlouvy. Vlastníkem doménového jména v úrovni CZ je uživatel, který registrací doménového jména přistupuje na podmínky vedení domén v urovni CZ, které najde v písemné formě na adrese správce domén CZ: www.nic.cz

2.9 Vlastníkem doménového jména se dnem registrace stává uživatel, nikoliv poskytovatel nebo prodejce, či zprostředkovatel. Poskytovatel zajistí pouze registraci doménového jména a zápis a správu DNS serverů. Registrace doménových jmen CZ, COM, ORG, BIZ, INFO, NET je platná 1 nebo 2 roky a pak se za poplatek obnovuje. Uživatel je odpovědný za neprodlenou aktualizaci kontaktních údajů uvedených u doménového jména, zejména za adresu a e-mailový kontakt, na který se zasílá výzva k úhradě nebo jiné důležité informace.

3 Ochrana dat nahoru

3.1 Poskytovatel i uživatel služby jsou zavázáni považovat veškeré údaje, související s poskytováním služby za důvěrné, které nesmějí být zpřístupněny třetí osobě.

3.2 Při přenosu dat a souborů poskytovatel garantuje telekomunikační tajemství podle Zákona o telekomunikacích. Pokud se při poskytování služby dozví poskytovatel jakékoliv informace o uživateli, nebudou zpřístupněny třetí osobě bez souhlasu uživatele v rámci obecně platných právních předpisů.

3.3 Uživatel může sám přijmout svá opatření k ochraně a utajení svých přenášených dat, například šifrování nebo kódování. Musí to však učinit způsobem kompatibilním s komunikačním systémem poskytovatele, to jest zachovat možnost přenosu dat.

3.4 Poskytovatel neodpovídá za škody způsobené uživateli v důsledku výpadku sítě Internet, opožděného dodání či poškození dat během přenosu. Poskytovatel neodpovídá za škody vzniklé přenosem utajovaných dat.

4 Povinnosti uživatele nahoru

4.1 Uživatel nesmí při využívání služeb zasahovat do počítačového systému poskytovatele jiným než dohodnutým způsobem, zejména se nesmí pohybovat v jiných, než jemu zpřístupněných adresářích a používat systémových příkazů, kterými by měnil nastavení nebo funkci systému.

4.2 Uživatel nebude používat síť způsobem, kterým by obtěžoval ostatní uživatele sítě, zejména se zdrží nespecifického šíření nevyžádané elektronické pošty, zejména podle zákona 138/2002 sb. Takovému šíření se říká SPAMOVÁNÍ. Výklad SPAMOVÁNÍ pro tyto VP: Uživatel nebude zasílat ze své adresy do internetové sítě nebo přes přidělené SMTP servery hromadně nebo opakovaně e-maily reklamního charakteru a to zejména uživatelům, kteří si to nepřejí. V případě opakovaného porušování tohoto bodu může být po písemném upozornění s uživatelem okamžitě ukončena služba nebo smlouva.

4.3 Uživatel zajistí korektnost a technickou správnost zveřejňovaných informací v síti, a to zejména routovacích informací a dále informací o doméně uživatele v rámci DNS. Uživatel nebude připojovat neregistrované sítě a šířit jejich routovací informace v síti.

4.4 Pokud je předmětem sjednané služby zprostředkování přístupu do dalšího počítačového systému (sítě), musí uživatel respektovat podmínky přístupu a ochrany do tohoto systému (sítě).

4.5 Uživatel nesmí využít internetových služeb k přenosu informací, jejichž obsah by byl v rozporu s právními předpisy, obecně platnými v České republice.

4.6 . V případě vystavení stránek, které jsou v rozporu s právními předpisy, obecně platnými v České republice nebo dobrými mravy, bude poskytovatel iniciovat ukončení provozu takových stránek nebo jejich provoz ihned ukončí. Na serveru poskytovatele není povoleno umisťování stránek s eroticky nebo pornograficky laděnou tématikou.

4.7 Uživatel musí technicky zajistit, aby do internetové sítě nešířil vědomě či nevědomě počítačové viry, trojské koně, virové červy a podobné programy, které mohou obtěžovat nebo ohrozit jiné uživatele internetové sítě a servery. Pokud uživatel ani po upozornění poskytovatele nezajistí bezpečnost při odesílání svých dat do internetové sítě, má posktytovatel právo okamžitě přerušit provoz jeho služeb až do chvíle, kdy uživatel prokáže zabezpečení provozu nasazením antivirových programů či opatření na svých počítačích nebo počítačové síti.

5 Ceny za služby, jejich účtování a úhrady nahoru

5.1 Ceny za sjednané služby jsou cenami smluvními podle zákona č. 526/90 Sb. Podkladem pro ně je platný ceník poskytovatele. Ceník internetových služeb je vystaven na internetu na adrese www.24.cz odkaz CENÍK nebo na adrese www.areal.cz. Případné odchylky od tohoto ceníku mohou být předmětem individuální smluvní dohody.

5.2 Ceny za sjednané služby jsou fakturovány ročně, čtvrtletně nebo měsíčně vždy podle sjednaného tarifu. Splatnost faktur je desetidenní. Uživatel je povinen uhradit všechny závazky v termínu splatnosti. V případě nezaplacení faktury 10 dnů po termínu splatnosti, může být uživatel písemně vyzván doporučeným dopisem na adresu dle smlouvy k neprodlenému zaplacení závazků vůči poskytovateli. Termínem splatnosti se má na mysli den připsání na účet poskytovatele. Pokud ani po 20 dnech od splatnosti faktury nebudou všechny splatné pohledávky uživatelem uhrazeny, může poskytovatel přerušit provoz poskytovaných internetových služeb, tzn. znemožnit přístup k poskytovaným službám uživateli i ostatním účastníkům sítě Internet. Za každý den prodlení je účtována smluvní pokuta ve výši 0.15% z dlužné částky. Pokud uživatel neuhradí své pohledávky do 30 dnů od termínu splatnosti faktury, bude poskytovaná služba zrušena (např. zrušení připojení, mailu, vedení domény apod.). Vystavení upomínky a náklady spojené s její evidencí jsou předmětem poplatku 300 Kč, který bude fakturován při následujícím fakturačním termínu. Znovuuvedení zrušené nebo přerušené služby do provozu je pak zatíženo zřizovacím poplatkem v plné výši varianty objednané služeb uživatele.

5.3 Pokud je závadou na systému poskytovatele znemožněno uživateli užívání služeb v jednom dni po dobu delší než 6 hodin od nahlášení poruchy uživatelem, má uživatel právo na snížení měsíční ceny o jednu třicetinu. Pokud by služba byla závadou na systému poskytovatele nedostupná uživateli více než 6 dní v jednom měsíci, vrací se měsíční poplatek na základě žádosti uživatele v plné výši. Vrácení poplatku nebo jeho části je realizováno snížením částky při zpoplatňování služeb za následující měsíc, jen pokud to není možné pak fakturou vystavenou uživatelem k prvnímu dni následujícího měsíce. Uživatel bere na vědomí, že v případě technického výpadku serveru nebo při oprávněném pozastavení služeb, či jejich ukončení podle podmínek smlouvy či podle Všeobecných podmínek nenese poskytovatel odpovědnost za případné škody např. ušlý zisk uživatele v souvislosti s poskytováním www služeb. Uživatel nemůže na poskytovateli soudně ani jinou cestou vymáhat jakékoli jiné náhrady, než slevu podle bodu 5.3 těchto Všeobecných podmínek.

5.4 Poskytovatel nenese odpovědnost za případné škody nebo ušlý zisk uživatele v souvislosti s používáním internetových služeb poskytovatele.

6 Závěrečná ustanovení nahoru

6.1 Poskytovatel si v případě hrubého nebo opakovaného porušování těchto Všeobecných podmínek, zejména bodu 5. VP, vyhrazuje právo okamžitého vypovězení smlouvy na poskytování služeb, tzn. mimo jiné okamžité přerušení nebo zrušení poskytovaných služeb.

6.2 Pokud není v písemné smlouvě uvedeno jinak, má Poskytovatel právo bez uvedení důvodu vypovědět služby uživateli s jednoměsíční výpovědní lhůtou, začínající běžet dnem odeslání výpovědi. V této výpovědní lhůtě je provoz uživateli poskytován zdarma. Pokud není v písemné smlouvě uvedeno jinak, má uživatel právo služby vypovědět s jednoměsíční výpovědní lhůtou, začínající běžet dnem odeslání výpovědi. Pokud výpověď služeb podá uživatel, platí posktovateli cenu provozu služeb až do termínu naplnění výpovědi. Dnem odeslání výpovědi se má na mysli den podání výpovědi formou doporučené zásilky na České poště.

6.3 Poskytovatel neručí za škody způsobené uživateli přerušením služeb dle bodu 5.2 a 6.1 těchto Všeobecných podmínek.

6.4 Místem plnění poskytovatele pro účely těchto Všeobecných podmínek je Brno. Hostingové servery jsou umístěny na vhodném místě připojeném na internet.

6.5 Případné odchylky od těchto Všeobecných podmínek, pokud budou mezi poskytovatelem a uživatelem sjednány, musí mít písemnou oboustranně podepsanou formu. Tyto Všeobecné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.8. 2003 a nahrazují dříve platný Řád internetových služeb ze dne 1.9.1999, dále Všeobecné podmínky ze dne 1.7.2001 a také Všeobecné podmínky ze dne 1.12. 2002. Poskytovatel je oprávněn tento řád měnit s tím, že je povinen jej zveřejnit měsíc před jeho účinností prostřednictvím adresy www.24.cz

V Brně, platný a účinný od 1.8. 2003 na www.24.cz od 1.7.2003, poslední aktualizace 1.4.2022
Ing. Josef Dušák, v.r.